Regulering av fiske etter laks og sjøaure frå 2013

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til prosessen i forbindelse med regulering av fiske i 2012, til forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Vi viser også til bakgrunnsnotatet samt retningslinjene for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra sesongen 2012.

Last ned: